Nosaltres


Equip

Director:
Joan Sabaté
Arquitecte

Secretari:
Christoph Peters
Arquitecte

Tresorera:
Neus Ayza
Arquitecta

Vocal:
Clara Ferrer
Enginyera Industrial

Tècnics:
Segis Verdaguer 
Enginyer Industrial

Olga Barrachina
Enginyera Industrial

Jana Peters
Biòloga

Context

LIMA és una associació sense ànim de lucre integrada per professionals de diferents sectors de l’edificació que vetllen per a un canvi de paradigma en el sector de la construcció per tal de generar un estàndard constructiu de molt baix impacte ambiental, capaç d’esdevenir una alternativa real per a la construcció d’habitatges, escoles i altres equipaments de dimensions similars, tant en obres de nova planta com en rehabilitació, així com en l’ús de l’edifici.


Els objectius específics de l’Associació són:

Aglutinar i coordinar les diferents iniciatives de recerca aplicada en l’àmbit de sostenibilitat dels edificis i àmbits urbans de la Mediterrània.

Construir, testar i aplicar les eines necessàries per avaluar els resultats de sostenibilitat en la construcció, rehabilitació i ús dels edificis i àmbits urbans de la Mediterrània.

Difondre, a escala de la Mediterrània i internacional, els resultats obtinguts en les diferents experiències de construcció, rehabilitació i ús d’edificis de baix impacte.

Promoure l’aplicació i desenvolupament de noves tecnologies i solucions constructives de baix impacte per la construcció, rehabilitació i ús d’edificis.


Activitats

Per aconseguir aquestes finalitats, l’Associació avui dia realitza les activitats següents:

Simulació i monitoritzacions d’edificis i publicació dels resultats.

Col·laboració en projectes europeus, principalment de l’àmbit de la Mediterrània.

Suport a les administracions públiques en la gestió de projectes.


Altres activitats que es preveuen establir són:

Projectes transnacionals de recerca i aplicació.

Estudis d’avaluació de la sostenibilitat d’edificis i àmbits urbans.

Seminaris tècnics d’intercanvi d’experiències sobre les matèries relatives.

Gestió de segells de sostenibilitat d’edificis.