Prototip LIMA

Equip de recerca:

SaAS
LA SALLE
HABITAT SALUDABLE
DOPPELINTEGRAL
GRUPO JG
ERF

Clúster d’empreses:

KLH/ VERDAGUER
FUSTILAND
SIEMENS
BSH ELECTRODOMESTICOS
BÚRES
ETAP
GAHELIOS
GISCOSA
KEIM
GRAF
LEAKO
MITSUBISHI
GIACOMINI
SOL I CLIMA

Empreses col·laboradores:

AQUATRON
PRIMATERIA
ESPACIO SOLAR
ROCA/ GABARRÓ
GROHE
MALVAUX
USG
BJC
MIMCORD
ROTHO BLAAS
FIRESTONE
MIRALLES
BIOCUBIERTAS
SHAKO
TUKABAMBOO
TECHNOPIEUX
SIEROLAM
BARNOLAS
ENVARNISSATS FONT
PROCOMSA

prototip lima prototip limaprototip lima

El prototip de LIMA ha estat desenvolupat per un equip de recerca liderat per SaAS - Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat amb la participació de 40 empreses del sector de la construcció sostenible i de l’eficiència energètica. Es basa en una sèrie d’estudis previs que vetllen per reduir dràsticament el impacte global dels edificis a climes càlids i per esdevenir un referent de futur per a les construccions de l’àrea del Mediterrani.

Com a edifici d’estudi s’ha determinat un bloc de 12 habitatges (pb+3) amb les mateixes característiques constructives com el prototip construït, d’una superfície útil de 45 m2. Per a ambdós edificis es va analitzar el seu impacte ambiental degut als materials de construcció, consum d’aigua, aspectes de salut i comfort i especialment demanda i consum energètic de tal forma que els resultats d’una exhaustiva monitorització del prototip puguin ser extrapolades al bloc de 12 habitatges.  

El prototip es va presentar al Saló Construmat 2009, i esta sent monitoritzat actualment  en condicions estandarditzades al Campus de l'Escola d'Enginyeria i Arquitectura de la Salle, a Barcelona. Una segona fase monitoritzará el prototip en condicions reals d'ús.

El projecte ha rebut el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2009 i el Premi Acció 21 de l'Ajuntament de Barcelona 2010 per la seva innovació i sostenibilitat així com el Premi de la XIII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires.. El projecte forma part del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i de la Tasca 40/ECBCS Annex 52 de l’Agència Internacional d’Energia: Towards Net Zero Energy Solar Buildings.

Una de les característiques més destacades del prototip és que es redueixen dràsticament els impactes sobre el medi deguts a l’extracció de les matèries primes així com l’energia necessària per a produir els materials de construcció, l’energia necessària per a la fase d’ús de l’edifici així com el consum d’aigua:

• MATÈRIA: 83,7% dels materials són renovables o reciclats, cosa que permet la reducció de l’impacte degut als processos d’extracció i fabricació dels materials (afectació al medi natural per extracció de matèries primeres, contaminacions locals pels processos de fabricació, pluja àcida, etc.). El 63 % dels materials són d’origen renovable, majoritàriament d’origen vegetal (fusta o bambú), mentre que el 20,7% són materials procedents del reciclatge (compost, grava, etc.). També es proposa de reduir la càrrega tòxica de la construcció limitant la química dura i cercant opcions com aïllaments, olis i pintures d’origen natural.

• ENERGIA: 97,4% de reducció de les emissions de CO2 eq durant el cicle de vida a 60 anys. La reducció de l’energia i les emissions associades als materials de construcció s’aconsegueix, en aquest cas, per la substitució del formigó, l’acer, l’alumini i altres materials que requereixen altes aportacions d’energia, per materials d’origen vegetals (fusta o bambú). Per a minimitzar el consum d’energia durant la fase d’ús de l’edifici, LIMA proposa un increment de l’aïllament i la protecció solar, l’ús de recuperadors de calor i la regulació de la ventilació en funció de l’ocupació, la producció de calor-fred centralitzada d’alta eficiència amb captadors solars tèrmics per a aigua calenta i calefacció, la incorporació de sistemes de control i gestió, l’ús d’enllumenat de baix consum i LED, electrodomèstics bitèrmics de classe A+ i A++ i generació elèctrica fotovoltaica.

• AIGUA:  52,9% de reducció del consum d’aigua potable mitjançant l’ús d’aixetes i electrodomèstics de baix consum, l’aprofitament d’aigua de pluja per al reg i la rentadora i la utilització d’aigües grises provinents de la dutxa per al WC. També incorpora un tractament biològic de les aigües negres.

prototip limaprototip lima

Secció constructiva

Coberta ( U=0,25 W/m2·K)
- sostrat para cobertes extensives, 70mm
- feltre geotèxtil, polièster y PP
- drenatge y retenció de agua, PE
- manta filtrant, fibres de PP
- làmina impermeable, EPDM
- feltre geotèxtil, polièster y PP
- aïllament de fibres de fusta, 120mm
- barrera de vapor de PP
- panel estructural de fusta contra laminada, 125mm
- placa de cel·lulosa - guix, subestructura de fusta (50x50), 15mm

Fusteria  U = 1,1 W/m2 • K; factor solar g = 0,48). (U global = 1,4W/m2 • K)
- Fusteries de fusta de làrix
- Vidres laminats amb cambra d'aire i = 6/15/3 +3
- Persianes exteriors, lames d'alumini, orientables i replegables

Façana (U = 0,26 W/m2 • K)
- Lames de fusta sobre subestructura de fusta (30x50), 19mm
- Cambra d'aire ventilada, 30mm
- Làmina semipermeable, vel de PP
- Aïllament de fibres de fusta, 120mm
- Panell estructural de fusta contra laminada, 108mm
- Cambra d'aire ventilada, 30mm
- Placa de cel·lulosa-guix, subestructura de fusta (30x50), 15mm

Forjat
-parquet flotant de bambú, 15mm
-aïllament de fibres de fusta, 30mm
-feltre geotèxtil, polièster i PP
-balast, 60mm
-feltre geotèxtil, polièster i PP
-panell estructural de fusta contralaminada, 125mm
-aïllament de cel ·lulosa, 40mm
- Placa de cel·lulosa-guix, subestructura de fusta (40x50), 15mm

Solera (U = 0,36 W/m2 • K)
-parquet flotant de bambú, 15mm
-aïllament de fibres de fusta, 100mm
-panell de fusta contralaminada, 125mm

 

Monitorització i Resultats

L´objectiu de la recollida de dades dels indicadors d'energia i aigua es la comprovació empírica dels resultats obtinguts en la fase d'anàlisi  en dos situacions entre el 2011 - 2014: 

a. monitorització del prototip en condicions estàndard, obtingudes mitjançant la incorporació de càrregues energètiques equivalents a les de l'ús de l'edifici en l’emplaçament provisional a l'Escola d'Arquitectura i Enginyeria de La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona.

b. monitorització del prototip en condicions reals d'ús, en el seu emplaçament definitiu, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

prototip lima

Gràfic exemplar de dades obtingudes del prototip en 2011

Temperatures exteriors, interiors i intersticials a la façana a LIMA el dia 03.08.2011

prototip lima

Temperatures exteriors, interiors, intersticials a la façana i radiació solar a LIMA el dia 03.08.2011